Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Сравнителен анализ на развитието на електронното правителство в страните от Европейския съюз

Резюме

В статията се разглеждат проблемите и предизвикателствата пред електронното правителство в страните от Европейския съюз през периода 2012- 2020 г. В тази връзка се представят въз­можните източници на данни за извършва­нето на сравнителен анализ. Показани са основни методични въпроси при формиране­то на показатели и индекси за измерване и оценка. Предложен е анализ по общия индекс за развитие на електронното правител­ство (EGDI), който се разработва от ООН. Анализите са разделени в няколко части: за страни в световен мащаб, за страните от Европейския съюз и в частност за Бълга­рия. Представени са съответните средни стойности и прогнозни за бъдещ период. Показани са основните тенденции, на база­та на анализираните данни с акцент върху възможностите за разширяване на елек­тронните услуги и дигитализацията.

Comparative Analysis of e-Government Development in the European Union’s Member States

The article examines the problems  and challenges that e-governments in the  European Union’s member states face during  the 2012-2020 period. In this regard, the  possible sources of data for benchmarking are  presented. The main methodological issues  in the formation of indicators and indices for  measurement and evaluation are presented.  An analysis of the general e-government  development index (EGDI), which is being  developed by the UN, has been proposed.  The analyses are divided into several parts:  for countries worldwide, for EU countries and  Bulgaria in particular. The respective average  values and forecasts for the future period are  presented. The main trends are shown, based  on the analyzed data with an emphasis on the  possibilities for expanding electronic services  and digitalization.

Ключови думи

Public Administration, information technologies, egovernment
Свалете ISA.2020.4.01.pdf