Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Ефективност на маркетинговите комуникации – обзор и разграничения

Резюме

В статията е направен обзор и е представен актуален аспект в сферата на изследванията и разбирането по отношение на ефективността в маркетинговите кому­никации – обръщането на фокуса към ползи­те, включително и финансовите резултати за компанията, и свързаните с това раз­граничения. Застъпена е тезата, че в този смисъл разграничаването на икономическа от неикономическа ефективност в марке­тинговите комуникации е подходяща база за по-доброто разбиране на непосредствените и потенциални резултати и с това – за подбирането и усъвършенстването на метри­ките. И двата типа могат да допринесат за финансовите резултати за компанията – не­посредствено или отложено във времето.

Efficiency in Marketing Communications – Overview and Distinctions

The article presents an overview as well as a topical aspect in the field of research and understanding of efficiency in marketing communications – focusing on the benefits, including the financial results for the com­pany, and all related distinctions. A thesis is supported that a distinction between econom­ic and non-economic efficiency in marketing communications is a good basis for better understanding of immediate and potential re­sults and – based on this – for selection and development of the metrics. Both types could have an immediate or delayed contribution to the company’s financial results.

Ключови думи

ефективност, реклама, икономическа ефективност, маркетингови комуникации, неикономическа ефективност
Свалете ISA.2020.3.11.pdf