Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Модели за проследяване на публикационната активност на изследователи

Резюме

Статията представя резулта­тите от изследване на различни национални или регионални практики за регистрация и проследяване на публикационната актив­ност, както и показателите за цитируе­мост на изследователите в различни стра­ни и региони. Отправна точка за изследва­нето е необходимостта от установяването на обективни наукометрични показатели на учените, независимо от научната област, територия и език на публикуване. Изслед­вани са 12 научни информационни системи, изградени на национален или териториален принцип. Представени са методиката на изследването и разработената система от критерии, която доведе до извършване на сравнителен анализ и обобщение на чуж­ди практики, които да послужат за основа на проектирането и изграждането и на на­ционална платформа за достъп и анализ на научна информация в България. (Разработката е резултат от изпълнение на проект „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български ав­тори (обществени науки)“ (договор № ДН 15 /11.12.2017), финансиран от Фонд научни изследвания (МОН).)

Models for Tracking the Publishing Activity of Researchers

The article presents the results of a study of a variety of national and regional practices for registering and tracking the publication activity of researches and their citation indicators in dif­ferent countries and regions. The case study is based on the necessity of establishing objective scientometric indicators that are independent from the research area, region, language, and place of publication. A study of twelve national and regional research information systems has been conducted. The article presents the original research methodology, as well as a developed system or criteria used in performing a compara­tive analysis of foreign practices. The results of this analysis of foreign practices are used as the basis of researching and developing a national platform used for access and analysis of Bul­garian scientific information. (The article is a re­sult of the project Design and Development of a Prototype of the Information System “Citation Index of Publications by Bulgarian Authors (So­cial Sciences)” (Contract № DN 15 / 11.12.2017), funded by the National Science Fund of Bulgaria (Ministry of Education and Science).)

Ключови думи

системи за научна ин­формация, национални цитатни указатели, библиометрия, наукометрия
Свалете ISA.2020.3.10.pdf