Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Модели за проследяване на публикационната активност на изследователи

Резюме

Статията представя резулта­тите от изследване на различни национални или регионални практики за регистрация и проследяване на публикационната актив­ност, както и показателите за цитируе­мост на изследователите в различни стра­ни и региони. Отправна точка за изследва­нето е необходимостта от установяването на обективни наукометрични показатели на учените, независимо от научната област, територия и език на публикуване. Изслед­вани са 12 научни информационни системи, изградени на национален или териториален принцип. Представени са методиката на изследването и разработената система от критерии, която доведе до извършване на сравнителен анализ и обобщение на чуж­ди практики, които да послужат за основа на проектирането и изграждането и на на­ционална платформа за достъп и анализ на научна информация в България. (Разработката е резултат от изпълнение на проект „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български ав­тори (обществени науки)“ (договор № ДН 15 /11.12.2017), финансиран от Фонд научни изследвания (МОН).)

Models for Tracking the Publishing Activity of Researchers

The article presents the results of a study of a variety of national and regional practices for registering and tracking the publication activity of researches and their citation indicators in dif­ferent countries and regions. The case study is based on the necessity of establishing objective scientometric indicators that are independent from the research area, region, language, and place of publication. A study of twelve national and regional research information systems has been conducted. The article presents the original research methodology, as well as a developed system or criteria used in performing a compara­tive analysis of foreign practices. The results of this analysis of foreign practices are used as the basis of researching and developing a national platform used for access and analysis of Bul­garian scientific information. (The article is a re­sult of the project Design and Development of a Prototype of the Information System “Citation Index of Publications by Bulgarian Authors (So­cial Sciences)” (Contract № DN 15 / 11.12.2017), funded by the National Science Fund of Bulgaria (Ministry of Education and Science).)

Ключови думи

системи за научна ин­формация, национални цитатни указатели, библиометрия, наукометрия
Свалете ISA.2020.3.10.pdf