Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

За ролята и предизвикателствата за продължаващото обучение Развитие на човешкия потенциал: от знания към компетенции

Резюме

На продължаващото обучение принадлежи важната роля да направи учас­тниците в него по-значими и по-активни в ученето през целия живот, което да им осигури по-висока заетост, доходи, профе­сионално развитие, активно включване как­то в професионалния живот, така и през целия предстоящ живот.

Сегашната образователна система в България е в дълг към създаването и раз­витието на стремеж за повече знания, за непрекъснатото включване в учебния про­цес, а след това и в продължаващото обу­чение, т.е. за създаване на трайно и сис­темно желание за учене. Непрекъснатите реформи в българското образование засега не успяват да направят това. Решаваща роля за това имат също пазарът на труда и управлението на човешките ресурси в ор­ганизациите, мястото и ролята, което те отреждат и очакват от образованието, но и го възнаграждават и насърчават.

Нагласата, желанието за учене, за по­вишаване на знанията и уменията са из­ключително важни за продължаващото обучение, за ученето през целия живот и в голяма степен се предопределят от най-ранна възраст, от семейството и среда­та, както и от включването и развитието на децата от най-ранна възраст в детски заведения. Значителна роля за това има ранното професионално ориентиране – система, която остава недостатъчно раз­вита и подценявана, а тя би следвало да предшества всеки избор от най-ранна до най-късна възраст.

За да се реализира ефективно полити­ката за непрекъснато обучение през целия живот, важна е ролята на родителите, на самата образователна система, на рабо­тодателите и цялото общество при пови­шаване ролята на образованието, а и на об­разования човек. За България това предпо­лага приоритет на образованието и на зна­ещия човек, а реализацията на знанията и уменията следва да бъде цел на общество­то, но и на организациите, семействата и всеки отделен човек, т.е. необходимост от значителна промяна в ценностите и поли­тиките.

On the Role and Challenges for Continuing Training Development of Human Potential: From Knowledge to Competence

Continuing training plays a vital role in making people who participate in it more significant and more active in lifelong learning which will guarantee them higher employment, earnings, professional development, active participation in professional life, as well as the entire future life in general.

It is the duty of Bulgaria’s current educational system to create and nurture the pursuit of more knowledge for continuous participation in the learning process and, subsequently, in continuing training, i.e. to create an enduring and systematic desire for learning. At present, the constant reforms in Bulgarian education have been unsuccessful in that endeavour. Other factors that play a key role include: the labour market, the management of human resources in organizations, the place and role which they assign and expect from education; they also reward and encourage it.

The mindset and desire to learn, to improve one’s knowledge and skills, are crucial to continuing training and lifelong learning – they are largely predetermined at a young age by family and the environment, as well as the enrollment and nurturing of children in childcare facilities at a young age. What plays a significant role in that regard is early career guidance – a system which remains underdeveloped and underestimated when in fact it is supposed to precede every choice from early age to old age.

In order for the continuous lifelong training policy to be implemented effectively, the role of education and educated people needs to be strengthened through the role of parents, the educational system itself, employers and society as a whole. For Bulgaria this involves the prioritization of education and knowledgeable people, and the accumulation of knowledge and skills should be the goal of society, organizations and every single individual; in other words, a significant change in values and policies is needed.

Ключови думи

Обучение, Икономика, Образование, изпълнение, способности
Свалете ISA.2020.3.09.pdf