Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Велика депресия идва

Резюме

Разглеждат се основанията на изказаната преди 10 години теза, че кризата 2008-2012 г. не е идентична на Великата депресия и че криза, подобна на Великата депресия, тепърва предстои. Излага се теорията на Владимир Пантин за четирите етапа на еволюцията на све­товния пазар. Посочва се, че велика депре­сия може да се очаква в дъното на прехода от първата към втората дълга вълна на Кондратиев в еволюцията на сегашния цикъл на еволюция на световния пазар. На основата на направено преди няколко годи­ни изследване на съкращаването на дълги­те вълни на Кондратиев се изказва теза, че именно понастоящем можем да очаква­ме Великата депресия.

The Great Depression Is Coming

The article examines the grounds for the thesis expressed 10 years ago that the 2008- 2012 crisis is not identical to the Great De­pression and that a crisis similar to the Great Depression is yet to come. Vladimir Pantin’s theory of the four stages of the evolution of the world market is presented. It is stated that a great depression can be expected at the bottom of the transition from the first to the second Kondratiev wave in the current cycle of the evolution of the world market. Based on a study of the shortening of Kondratiev waves conducted a few years ago, it is argued that we can expect the Great Depression nowadays.

Ключови думи

велика депресия, дългите вълни на Кондратиев, етапи в еволюцията на световния пазар, център на световния пазар, биологична война
Свалете ISA.2020.3.08.pdf