Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Добри практики и насоки при функциониране на банките в Европейския съюз

Резюме

Публикацията е посветена на тенденциите, проблемите, добрите прак­тики и насоките на дейността на банките в Европейския съюз. Изброени са основни­те тенденции и проблеми, възникващи в дейността на банките. Правят се препо­ръки за преодоляване на проблемите. Пред­ставено е състоянието на българската банкова система по отношение на анали­зираните тенденции. Изброяват се някои изменения в нормативните документи, кои­то регламентират дейността на банките в страните – членки на Европейския съюз.

Good Practices and Tendencies in the Activities of Banks in the European Union

The paper is devoted to the trends, prob­lems, good practices and tendencies of bank activities in the European Union. The major trends and issues arising in the activities of banks have been enumerated. Recommen­dations have been given for overcoming the problems. The state of the Bulgarian banking system has been presented in regard to the analyzed trends. Some amendments to norma­tive documents regulating the functioning of banks in the European Union member states have been enumerated.

Ключови думи

Европейски съюз, банки, банкова система
Свалете ISA.2020.3.06.pdf