Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Добри практики и насоки при функциониране на банките в Европейския съюз

Резюме

Публикацията е посветена на тенденциите, проблемите, добрите прак­тики и насоките на дейността на банките в Европейския съюз. Изброени са основни­те тенденции и проблеми, възникващи в дейността на банките. Правят се препо­ръки за преодоляване на проблемите. Пред­ставено е състоянието на българската банкова система по отношение на анали­зираните тенденции. Изброяват се някои изменения в нормативните документи, кои­то регламентират дейността на банките в страните – членки на Европейския съюз.

Good Practices and Tendencies in the Activities of Banks in the European Union

The paper is devoted to the trends, prob­lems, good practices and tendencies of bank activities in the European Union. The major trends and issues arising in the activities of banks have been enumerated. Recommen­dations have been given for overcoming the problems. The state of the Bulgarian banking system has been presented in regard to the analyzed trends. Some amendments to norma­tive documents regulating the functioning of banks in the European Union member states have been enumerated.

Ключови думи

Европейски съюз, банки, банкова система
Свалете ISA.2020.3.06.pdf