Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Съвкупно търсене и макроикономическа динамика в ЕС: сравнителен анализ на старите и новите страни членки

Резюме

Разработката е посветена на анализа на макроикономическата динамика в старите и новите страни – членки на ЕС, като тя се интерпретира през призмата на промените в съвкупното търсене. Фокусът е поставен върху изследване на измененията на отделните компоненти на съвкупното търсене във времето, тяхната относителна значимост и приноса им за темпа на прираст на реалния БВП. По този начин се открояват съществуващите своеобразия в старите и новите страни – членки на ЕС, по отношение на разходната обусловеност на ръста на БВП и произтичащите от това макроикономически последствия.

Aggregate Demand and Macroeconomic Dynamics in the EU: A Comparative Analysis of Old and New Member States

The paper looks at the macroeconomic dynamics in old and new EU Member States interpreted in light of the changes in the ag­gregate demand. The focus is on examining changes in individual components of aggregate demand over time, their relative importance, and their contribution to real GDP growth rates. This reveals the distinct features of old and new EU Member States in terms of the cost dependence of GDP growth and the resulting macroeconomic consequences.

Ключови думи

Европейски съюз, икономически растеж, съвкупно търсене
Свалете ISA.2020.3.05.pdf