Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Е-услугите и общините в България

Резюме

Настоящата статия има за цел да изследва и представи развитието на е-услугите, предоставяни от българските общини. Описани са основните документи и нормативни актове, регламентиращи е-управлението и е-услугите, осигурявани от местното ниво на управление в България. Анализирани са сайтовете на всички 265 общини, оценени са услугите с отдалечен достъп, които те осигуряват. Внимание е отделено на група функционалности, които предлагат общините през своите интернет сайтове. Тези групи са: е-дейности, насочени към повишаване на прозрачността на управление, възможности за отдалечена комуникация, възможности за издаване на разрешения. Направен е преглед на общините, които имат обособен собствен портал за е-услуги. За местните власти с обособен портал е направено допълнително изследване за взаимовръзката между предоставяне на е-услуги и индикатора население на един общински служител и на взаимовръзката между нивото на събираемост на данък върху превозните средства и въвеждането на връзка между платен данък върху превозните средства и извършване на технически преглед.

E-services and Local Authorities in Bulgaria

The present article aims to explore and pre­sent the development of e-services provided by Bulgarian municipalities. The main documents and regulations determining e-governance and e-services provided by the local governments in Bulgaria are presented. The websites of all 265 municipalities have been analyzed and the remote access services they provide have been evaluated. Attention is drawn to a group of func­tionalities that municipalities offer through their websites. These groups include: e-activities aimed at increasing governance transparency, remote communication capabilities and licens­ing opportunities. Municipalities which have their own e-services portals are reviewed. For local authorities with a separate portal an addi­tional study related to the relationship between the provision of e-services and the specific in­dicator and the relationship between the level of collection of vehicle tax and the introduction of a link between paid vehicle tax and technical inspection has been conducted.

Ключови думи

е-услуги, е-управление, общини, административен капацитет
Свалете ISA.2020.3.02.pdf