Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Реформата на българската пенсионна система и скритият пенсионен дълг

Резюме

В статията се изследва въздействието на реформата на българската пенсионна система, осъществена със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г.), върху скрития пенсионен дълг (implicit pension debt). За постигане на целта е приложена методологията на Холцман за изчисляване на пенсионните задължения по метода на отворената група (Holzmann и др., 2004). Дългосрочното прогнозиране на приходите и разходите на фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване е осъществено с помощта на актюерски модел, разработен от проф. Джон Уилкин в рамките на консултантската помощ от Световната банка при осъществяване на пенсионната реформа от 2000 г. За изготвянето на прогнози за приходите и разходите на публичната пенсионна система по отделни години за периода 2020-2055 г. са използвани макроикономически прогнози и допускания за демографското и икономическото развитие на страната, както и допускания, специфични за българската осигурителна система. Чрез факторен (сценариен) анализ е измерено влиянието на отделни компоненти (промяна в параметрите на системата) на реформата от 2015 г. върху размера на скрития пенсионен дълг. Емпиричните резултати от изследва- нето доказват същественото влияние за намаляване на скрития пенсионен дълг на повишението на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ и на предвиденото в закона нарастване на пенсионната възраст и изискуемия осигурителен стаж за придобиване правото на пенсия.

The Bulgarian Pension System Reform and Implicit Pension Debt

The impact of the Bulgarian pension sys­tem reform, implemented with the 2015 Social Insurance Code amendment act, on the im­plicit pension debt is the main focus of the present article. Holzmann’s methodology for calculation of open group pension liabilities is used (Holzmann et al., 2004). The long term forecasting of public pension fund revenues and expenditures is made possible through Professor John Wilkin’s actuarial model, which has been prepared within the scope of the World Bank’s assistance for Bulgaria in the implementation of the pension reform. The in­put in the model consists of demographic and macroeconomic suggestions as well as social security data for the 40-year period (2015- 2055) after pension reform enactment. The impact of the pension reform’s parameters on the implicit pension debt of the Bulgarian public pension system is elaborated through scenario analysis. Among the key findings of this article are the important role of the in­creasing of retirement age and serving period, as well as the contribution size for pension, for decreasing of implicit pension debt.

Ключови думи

пенсионна реформа, скрит пенсионен дълг, пенсионни права, пенсионни задължения
Свалете ISA.2020.3.01.pdf