Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Членството на България в ЕС – предпоставка или предизвикателство за повишена конкурентоспособност на международния товарен автотранспорт

Резюме

Статията разглежда товар­ния автотранспорт в България като най-динамично развиващия се транспорт след промените в България през 90-те. Сухопът­ният автомобилен транспорт най-добре отговаря на изискванията на българската икономика след възприемане принципите на пазарното стопанство. За развитие на логистичния потенциал на България от­ново се залага на автотранспорта. Прави се кратък обзор на особеностите на ав­тотранспорта, които са предпоставка за изпреварващото му развитие в сравнение с другите видове транспорт. Разглежда се пазарът на автотранспортни услуги като пазарна структура според степента на конкурентност. Посочват се основните цено­образуващи фактори и се анализира как те се променят след приемането на България в ЕС. Прави се анализ как еврочленството се отразява на основните параметри на товарния автотранспорт – товаропотоци, цени, срокове на доставка, ефективност на фирмите. Наблюдава се отражението на тези промени върху конкурентността на българските търговски фирми.  

Bulgaria’s EU Membership – a Prerequisite or a Challenge to Increasing the Competitiveness of International Cargo Motor Transport

The article studies Bulgaria’s cargo motor transport as the most dynamically developing transport in the country, following the economy changes in the 90s. Land automobile transport is the one that meets the requirements of Bulgarian economy the best after adopting the principles of market economy. The development of Bulgaria’s logistic potential also relies on motor transport. A short survey of the special characteristics of motor transport, which are a prerequisite for its preemptive development compared to other types of transport, is done. The motor transport services market is studied as a market structure according to the degree of competitiveness. The basic pricing factors are described and the influence of Bulgaria’s EU membership on them is analyzed. The effect of the EU membership is also traced in the basic parameters of motor transport – cargo flows, prices, delivery deadlines, company efficiency. The effect of these changes on the competitiveness of Bulgarian trade companies is also observed.

Ключови думи

ефективност, товарен автотранс¬порт, пазарна структура, конкурентност, единно европейско пространство, ценообразуващи фактори
Свалете ISA.2020.2.12.pdf