Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Същност и практически измерения на лидерството в международния мениджмънт

Резюме

Международният мениджмънт и в частност компаниите все повече би­ват принуждавани да оперират и да се раз­виват в условия на динамизъм, несигурност и висок конкурентен натиск. Управлението им опира до ефективното координиране на техните дейности посредством приобща­ване на усилията на всички членове към по­стигане на общите цели. Предвид непред­сказуемите и недотам управляеми промени на международната среда, оцеляването и успехът на компаниите са в зависимост именно от тяхната способност за разви­тие на лидери и техните лидерски умения. Като източник на интелектуална собстве­ност и иновации, човешкият ресурс изис­ква специален подход за активация, моти­вация и подкрепа. Несъмнено ефективното управление е невъзможно без лидерство, правоспособно да организира, обедини и вдъхнови група от индивиди под обща ми­сия и цел. В тази връзка, текущата раз­работка конкретно изяснява същността и практическите измерения на лидерството в контекста на международния менидж­мънт. Посредством литературен обзор и критичен анализ, акцентът бива поставен върху основните лидерски теории и стило­ве, както и върху ролята на глобалния лидер като предпоставка за успех на междуна­родната компания. Изяснява се основният лидерски стил на управление, застъпен в   САЩ, Германия и Япония, като проявление на културния фактор и междукултурните различия. Практическите му измерения би­ват илюстрирани посредством сравните­лен анализ между международните автомо­билни компании Toyota и Audi.  

The Nature and Practical Dimensions of Leadership in International Management

International management and companies in particular are forced more and more to operate and develop in conditions of dynamism, uncertainty and high competitive pressure. Their management rests on the effective coordination of their activities by uniting the efforts of all members towards the achievement of common goals. Given the unpredictable and not entirely manageable changes in the international environment, the survival and success of companies depend precisely on their ability to develop leaders and their leadership skills. As a source of intellectual property and innovations, the human resource requires a special approach for activation, motivation and support. There is no question that effective management is impossible without leadership that is qualified to organize, unite and inspire a group of individuals under a common mission and goal. In that regard, the present work specifically clarifies the nature and practical dimensions of leadership in the context of international management. Through literary overview and critical analysis, the focus is placed on the fundamental leadership theories and styles, as well as on the role of the global leader as a prerequisite for the success of international companies. The fundamental leadership style of management developed in the USA, Germany and Japan as a manifestation of the cultural factor and inter-cultural differences is clarified. Its practical dimensions are illustrated through comparative analysis between international automobile companies Toyota and Audi.

Ключови думи

иновации, международен мениджмънт, лидерски теории, лидерски стилове, глобално лидерство
Свалете ISA.2020.2.11.pdf