Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Новият Международен стандарт за финансово отчитане 17 и предизвикателствата пред застрахователните компании

Резюме

Целта на настоящата статия е да се разгледат някои от предизвикател­ствата пред застрахователните компании от предстоящото приложение на МСФО 17 Застрахователни договори. Отправна точ­ка на изследването са новите регулации и техният потенциален ефект върху застра­хователния сектор. Дискусията се фоку­сира върху базисните промени в модела на счетоводно отчитане на застраховател­ните договори. В подкрепа на твърдения­та и изводите на авторите са използвани резултатите от задълбочени изследвания върху бъдещото въздействие от приложе­нието на новия стандарт.

The New International Financial Reporting Standard 17 and the Upcoming Challenges for Insurance Companies

The aim of the paper is to discuss some of the challenges for insurance companies from the upcoming regulations under IFRS 17 Insurance Contracts. The focal point of the research are the new requirements and their future impact on the insurance sector. The discussion is focused on some of the fundamental changes in the model for the accounting treatment of insurance contracts. The insurers’ perspective is used for analyses of the challenges from IFRS 17 application. The authors’ conclusions and statements are supported with profound surveys on the future impact of the new Standard’s implementation.

Ключови думи

предизвикателства, МСФО 17, застрахователни договори, модел на счетоводно отчитане, корекция за риск
Свалете ISA.2020.2.10.pdf