Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Новите мерки за превенция на изпирането на пари

Резюме

Изпирането на пари е престъп­ление, което сериозно застрашава междуна­родната и националната сигурност. Интен­зивните усилия за противодействие на тази престъпна дейност продължават повече от три десетилетия. Все по-важно място сред тези усилия заемат превантивните мерки, с които са ангажирани широк кръг от задълже­ни лица. Стремежът към усъвършенстване на превенцията на изпирането на пари на­мира израз в периодична промяна на норма­тивните изисквания. Статията разглежда най-новите мерки за превенция на изпиране­то на пари, които са резултат от приема­нето на две нови директиви от Европейския парламент и Съвета на Европа съответно през 2015 г. и 2018 г., както и на приемането на изцяло нова правна рамка в България през 2018 г. и нейните изменения от края на 2019 г. Изследвано е престъплението изпиране на пари, развитието на неговото противодей­ствие и са представени основни елементи от новите мерки за превенция на изпирането на пари на европейско и национално ниво.

New Measures for the Prevention of Money Laundering

Money laundering poses serious threats to international and national security. The past three decades have been marked by intense efforts to combat the crime. Prevention measures that engage a wide range of reporting entities have become increasingly important in this re-spect. The need for more effective prevention of money laundering has led to periodic changes in the regulatory framework. The article focuses on the latest measures for money laundering prevention that were introduced with the adoption of two new directives by the European Parliament and the Council of Europe in 2015 and 2018 respectively, as well as an entirely new legal framework introduced in Bulgaria in 2018 and its follow-up amendments at the end of 2019. The article analyzes various aspects of the crime and the evolution of the counteracting approaches, highlighting major elements of the most recent measures for the prevention of money laundering on a European level and a national level.

Ключови думи

изпиране на пари, престъпност, превенция
Свалете ISA.2020.2.09.pdf