Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Необходими промени в българското митническо и валутно законодателство

Резюме

Статията е посветена на правната ни уредба относно нарушени­ята при пренасяне на парични средства през граница. Актуалността на поставе­ния проблем се обуславя от факта, че е приет нов европейски регламент относно контрола на парични средства, който е част от международните мерки за проти­водействие на изпирането на пари и финан­сирането на тероризма. Целта на изслед­ването е да се анализира действащата ни правна уредба в тази област и на база из­вършения анализ да се дадат предложения de lege ferenda.

The Changes That Need to Be Made in Bulgaria’s Customs and Currency Legislation

The article is dedicated to Bulgaria’s legal framework on transboundary fraud offenses. The topicality of this problem is conditioned by the fact that a new European regulation on cash control has been adopted, which is part of international measures to counter money laundering and terrorist financing. The purpose of the study is to analyze Bulgaria’s current legislation in this field and, based on the conducted analysis, make proposals de lege ferenda.

Ключови думи

нов регламент, санкции, административно нарушение, престъпле¬ние
Свалете ISA.2020.2.08.pdf