Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Приложение на дигиталните технологии в обучението

Резюме

Дигитализацията е съвкуп­ност от дейности по преобразуването на аналоговите информационни ресурси в дигитални копия чрез използване на съвре­менни дигитални ИКТ технологии, които отговарят на световните „добри“ практи­ки. Целта на разработката е представяне на възможностите на част от технологи­ите за дигитализация на процесите в обу­чението – Добавена, Виртуална и Смесена реалност (Augmented, Virtual and Mixed real­ity). Описани са параметрите, планирането на които е свързано с провеждане на ефек­тивно обучение.

Application of Digital Technologies in Training

Digitization is a set of activities for the transformation of analogue information resources into digital copies using modern digital ICT technologies that respond to global “good” practices. The aim of the paper is to present the capabilities of some of the technologies for the digitization of processes in training - Augmented, Virtual and Mixed Reality. Parameters whose planning is related to conducting effective training are described.

Ключови думи

Augmented reality, Virtual reality, Mixed reality, Blippar
Свалете ISA.2020.2.07.pdf