Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Перспективи и проблеми на обучението по приложна етика в Университета за национално и световно стопанство

Резюме

Статията е ретроспекция на преподаването в УНСС на различни дисци­плини, обединени под общото наименование приложна етика, стартирало през 1988 г. в бакалавърска степен, през 1993 г. – в ма­гистърска степен, през 2004 г. – в след­дипломна специализация (Институт за следдипломна квалификация, УНСС), а през 2008 г. – в курс за докторанти. Но ретрос­пекцията не е самоцел, а си поставя зада­чата да направи изводи, които се базират на анализа както на формалната, така и на съдържателната страна на обучението по тези актуални дисциплини.  Уводът представя повода за ретрос­пекцията. Първата част започва с уто­чняване на значението и значимостта на приложната етика, обосновава се нейната актуалност. Във втората част се посочва какви конкретни приложни етики се препо­дават в УНСС. Дисциплините се изброяват и представят накратко, като се посочват специалностите, степените на обучение, хорариума и продължителността на препо­даването им. В третата част се правят изводи, произтичащи от анализа на фор­малната страна на преподаването на дис­циплините. Споделят се както позитивите, постигнати в обучението по различни при­ложни етики, така и някои неблагоприятни практики, които го затрудняват. В четвър­тата част се правят изводи, произтичащи от анализа на съдържателната страна на преподаването на тези дисциплини. Извеж­дат се някои безспорни принципи и се пред­ставят перспективите на обучението по приложни етики, които са важни за студен­тите от всички сфери и професии в УНСС. Заключението обобщава смисъла на тези образователни усилия.

Perspectives and Problems of Education in Applied Ethics at the University of National and World Economy

The article is a retrospective of the teaching of various disciplines at the UNWE, united under the common name Applied Ethics, launched in 1988 in bachelor’s degree, in 1993 - in master’s degree, in 2004 - in postgraduate (Institute of Postgraduate Studies at UNWE), and in 2008 - in a doctoral course. However, retrospection is not an end in itself and it seeks to draw conclusions that are based on an analysis of both the formal and the substantive aspects of training in these current disciplines. The introduction presents the occasion for retrospection. The first part begins with a clarification of the meaning and significance of Applied Ethics, and its relevance is justified. The second part outlines what specific Applied Ethics are taught at the UNWE. The courses are listed and summarized, indicating the majors, educational degrees of training, number of hours, and the duration of their teaching. The third part draws conclusions from the analysis of the formal aspects of teaching the subjects. It shares the positives achieved in training of various Applied Ethics courses, as well as some negative practices which hamper it. The fourth part draws conclusions from the analysis of the content side of teaching these subjects. Some indisputable principles are outlined and the perspectives of Applied Ethics training are presented, since they are important for students of all fields and professions at the UNWE. The conclusion summarizes the meaning of these educational efforts.  

Ключови думи

бизнес етика, журналис¬тическа етика, политическа етика, при¬ложна етика, юридическа етика
Свалете ISA.2020.2.06.pdf