Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Предизвикателства при проектиране, изграждане и експлоатация на пасивна сграда в България

Резюме

Изграждането на сгради, подчинени на идеята за постигането на устойчив и енергийно ефективен строителен сектор, налага проучване на пасивните сгради. Специфичните изисквания за проектиране, изграждане и експлоатация на пасивната сграда, водещи до ограничена гъвкавост по отношение на отопление, вентилация и климатизация, енергодобиването от възобновяеми енергийни източници, модерното ноу-хау, внедряването на високо ефективни системи за строителство, което е фактор за допълнително оскъпяване, липсата на опит на българските производители, показват актуалността на темата и дават основание за по-детайлното ? проучване. Целта на статията е да анализира предизвикателствата при проектиране, изграждане и експлоатация на пасивната сграда в България и на тази база да се направят обобщени изводи и предложения за подобряването на реализирането на проекти според Стандарта Пасивна къща. Съдържанието на статията е структурирано както следва: 1) Литературен преглед на технологичните особености при проектирането, изграждането и експлоатацията на Пасивна къща; 2) Методологична рамка на изследването; 3) Оценка на предизвикателствата при проектиране, изграждане и експлоатация на пасивна сграда в България; 4) Обобщение на резултатите и препоръки. В последната част се правят обобщени изводи и препоръки за предизвикателствата при реализирането на този тип проекти, свързани с характерните особености на технологиите за изграждане и условията за експлоатация.

Challenges to the Design, Construction and Exploitation of a Passive Building in Bulgaria

The construction of buildings that have to achieve the idea of a sustainable and energy-efficient construction sector requires a study of passive buildings. Specific requirements for the design, construction and exploitation of a passive building leading to limited flexibility in terms of heating, ventilation and air-conditioning, renewable energy, modern know-how, the introduction of highly efficient building systems, the lack of experience of Bulgarian producers present the relevance of the topic and justify a more detailed study. The aim of the article is to analyze the challenges in the design, construction and exploitation of the passive building in Bulgaria and on this basis draw generalized conclusions and make recommendations for improving the implementation of projects according to the Passive House Standard. The content of the article is structured as follows: 1) Literature review of technological features in the design, construction and exploitation of a Passive House; 2) Methodological framework of the study; 3) Assessment of the challenges in the design, construction and exploitation of a passive building in Bulgaria; 4) Summary of the results and recommendations. The last part of the article summarizes and recommends the challenges of implementing this type of projects related to the characteristics of the construction’s technologies and conditions for exploitations.

Ключови думи

енергийна ефективност, пасивна къща, проектиране
Свалете ISA.2020.2.05.pdf