Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Данъчни стимули за научноизследователската и развойна дейност в страните от ОИСР и ЕС

Резюме

Основно място сред мерките за стимулиране на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) и иновациите заемат данъчните преференции. В статията се изследват същността и степента на разпространение на различни данъчни преференции за НИРД сред страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейския съюз (ЕС). Обсъждат се предимствата и недостатъците на различните данъчни облекчения. Разглеждат се най-новите промени в прилагането на данъчни облекчения в различните страни. Отбелязва се тенденция на увеличаване на наличността и размера на данъчните стимули за научноизследователска и развойна дейност в зоната на ОИСР и извън нея. Същевременно се посочва, че прекалено честите промени на данъчните стимули за НИРД могат да доведат до известна степен на данъчна несигурност, чиито последици могат да окажат неблагоприятно въздействие върху научноизследователската и развойната дейност и иновациите. Обосновава се необходимостта и се дават препоръки за въвеждане на данъчни стимули за НИРД в България.

Tax Incentives for Research and Development in OECD and EU Countries

Tax preferences are at the forefront of R&D incentive measures. The article examines the nature and extent of the spread of different R&D tax preferences among OECD and EU countries. The advantages and disadvantages of different tax preferences are discussed. The latest changes in the application of tax relief in various countries are examined. There is a trend of increasing the availability and size of tax incentives for R&D in the OECD area and beyond. At the same time, it is pointed out that excessively frequent changes in tax incentives for R&D can lead to some degree of fiscal uncertainty, the effects of which can have a negative influence on R&D and innovation. Recommendations are given and the need to introduce tax incentives for R&D in Bulgaria is justified.

Ключови думи

данъчен кредит за бизнес разходите за НИРД, данъчни отстъпки, данъчни отсрочки, ограничаване на данъчните облекчения за НИРД, режим на патентната кутия
Свалете ISA.2020.2.04.pdf