Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Анализ и оценка на операционните рискове

Резюме

Статията разглежда основни моменти от управлението на операционните рискове. Очертават се основни типове операционни рискове и се прави преглед на техните специфични особености спрямо други видове стопански риск. Представя се общ модел за количественото им управление, както и набор от добри организационни практики, използвани в този процес. На база на обстоен преглед на актуалната научна литература, извеждаме четири нови тенденции в тази област на изследвания: засилено внимание към конкретни индустрии и казуси, разширен фокус върху информационните технологии, навлизане на нови авангардни статистически алгоритми и преминаване към интегрирана представа за общата рискова експозиция на съвременната организация. Резултатите могат да се използват както като отправна точка за нови научни изследвания в областта, така и да бъдат в помощ на практическия управленски процес.

Operational Risk Analysis and Evaluation

The article reviews the key steps in managing operational risks. We present the main types of operational risks and argue on their distinction from other common types of economic risks. We further review a general model for risk management, as well as good organizational practices on how to approach the process. Following a detailed literature review, we derive four novel trends in this area of research: intensified attention to particular industries and use cases, clearer focus on information technology, introduction of new statistical and machine learning algorithms, and transition towards a more integrated and holistic appreciation of the overall risk exposure. Those results may serve as a useful starting point for further research, as well as a guide for practical implementations.

Ключови думи

Управление, операционен риск, методология за управление
Свалете ISA.2020.2.03.pdf