Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Тенденции в производителността на труда в българската минна индустрия

Резюме

В статията са обобщени тен- денциите в изменението на производителността на труда на световната, европейската (ЕС-28) и българската икономически системи за периода 2000-2019 г. Представена е прогноза на Международната организация на труда за нейното развитие до 2024 г. Проследено е изменението на производителността на труда за България и за сектор „Индустрия“ през посочения период, като тя е определена на база текущи цени и по цени от 2015 г. на един зает и на един отработен час. Изведени са тенденциите в производителността на труда за подсектор „Добивна промишленост“ за периода 2008-2018 г. Показателят е изчислен на база приходи от дейността на едно заето лице и на добавена стойност по факторни разходи на едно заето лице. Съпоставена е реализираната производителност на труда в почти всички икономически дейности в България за 2018 г.

Trends in Labour Productivity in the Bulgarian Mining Industry

The paper summarizes the trends in the labour productivity index of the world, European (EU-28) and Bulgarian economies for the 2000-2019 period. It represents a prediction of the International Labour Organization for its development until 2024. The changes in the labour productivity of Bulgaria and the “Industry” sector are examined for the indicated period. They are determined on the basis of current prices and of 2015 prices per employee and per hour worked. The tendencies in the change of the labour productivity for the “Mining and Quarrying“ sub-sector for the 2008-2018 period are described, based on the operating income per employee and on the value added at factor cost per employee, and some conclusions are drawn. Comparison of the realized labour productivity in almost all economic activities in Bulgaria for 2018 is presented.

Ключови думи

производителност на труда, минна индустрия
Свалете ISA.2020.2.02.pdf