Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

За духа на дигиталния капитализъм

Резюме

Статията тематизира предприемаческия дух, присъщ на дигиталния капитализъм. В метдологическо отношение генезисът на този дух се търси в новите рационалности, породени от процесите на дигитализация и глобализация. Целта на статията е да очертае спецификата на духа на дигиталния капитализъм. На основата на теоретико-аналитичния подход са разгледани основните ценности, върху които този дух се изгражда, както и ограниченият му потенциал за разрешаване на съществените проблеми на съвременния съвместен живот.

The Spirit of Digital Capitalism

The article focuses on the entrepreneurial spirit of digital capitalism. Methodologically, the genesis of this spirit is sought in the new rationalities created by the processes of digitalization and globalization. The purpose of the article is to outline the specificity of the spirit of digital capitalism. On the basis of the theoretical-analytical approach, the values and morals on which this spirit is built are considered, as well as its limited potential for solving the essential problems of modern life together.

Ключови думи

рационалност, дигитален капитализъм, капиталистически дух, постижение, щастие
Свалете ISA.2020.1.13.pdf