Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

За ролята и компетенциите на кризисния мениджър в бизнес организациите

Резюме

Ефективността на управле­нието по време на криза зависи до голяма степен от организационните компетенции на мениджърите. Говорейки за ефективност на управление, трябва да споменем така наречената управленческа триада, която включва формулиране на задачи, делегиране па пълномощия и контрол над изпълнението на поставените задачи. Ефек­тивността на мениджъра се определя от много показатели. Преди всичко от значение са: взаимодействието със служителите, мотивацията на екипа, комуникации и механизмите за обратна връзка, които позволяват да се оцени работата на ръководителя. 

On the Role and Competencies of the Crisis Manager in Business Organizations

The effectiveness of management in times of crisis depends to a large extent on the organizational competencies of managers. Speaking of management efficiency, we need to mention the so-called management triad, which involves formulating tasks, delegating authority, and controlling the performance of dads. Manager performance is determined by many metrics. Among the most important ones are: employee interaction, team motivation, communications, and feedback mechanisms that allow managers’ work to be evaluated.

Ключови думи

компетенции, кризисен мениджър, бизнес организации
Свалете ISA.2020.1.12.pdf