Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Учредяване на Европейски икономически субект с кооперативна идентичност

Резюме

В статията се разглеждат и анализират обстойно способите за учредяване на Европейско кооперативно дружество (Societas Cooperativa Europaea (SCE)) от: а) най-малко пет физически лица, установени в най-малко две държави членки; б) най-малко пет физически лица и дружества по смисъла на член 48, както и от други юридически лица на публичното или частното право, учредени съгласно законодателството на една държава членка, които са установени най-малко в две държави членки или са под юрисдикцията на най-малко две държави членки; в) дружества по смисъла на член 48, втори параграф от Договора, както и от други юридически лица на публичното или частното право, учредени съгласно законодателството на една държава членка, които са установени най-малко в две държави членки или са под юрисдикцията на най-малко две държави членки; г) чрез сливане на кооперации, със седалище и адрес на управление в Общността, ако най-малко две от тях са под юрисдикцията на други държави членки; и д) чрез преобразуване на кооперации, със седалище и адрес на управление в Общността, ако най-малко две години то има дъщерно дружество или клон в друга държава членка. Посочените хипотези се проучват в сравнително-правен аспект с Европейското дружество (Societies Europea (SE)) и Европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ).

Establishing a European Economic Entity with Co-operative Identity

The article examines and analyzes extensively the ways in which the European Cooperative Society (Societas Cooperativa Europaea (SCE)) is established: a) by five or more natural persons resident in at least two Member States; b) by five or more natural persons and companies and firms within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty and other legal bodies governed by public or private law, formed under the law of a Member State, resident in, or governed by the law of, at least two different Member States; c) by companies and firms within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty and other legal bodies governed by public or private law formed under the law of a Member State which are governed by the law of at least two different Member States; d) by a merger between cooperatives formed under the law of a Member State with registered offices and head offices within the Community, provided that at least two of them are governed by the law of different Member States; e) by conversion of a cooperative formed under the law of a Member State, which has its registered office and head office within the Community if for at least two years it has had an establishment or subsidiary governed by the law of another Member State. The aforementioned methods are studied with the European Company (Societies Europea (SE)) in a comparative legal aspect and the European Economic Interest Grouping (EEIG).

Ключови думи

Европейско кооперативно дружество, учредяване на, кооперация, дружествено право, преобразуване на съществуващи кооперации, сливане на кооперации
Свалете ISA.2020.1.10.pdf