Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Практиката на Съда на ЕС по някои въпроси на потребителските договори, сключвани от разстояние по електронен път

Резюме

Предмет на изследване в настоящата статия е понятието за услуга на информационното общество по смисъла на Директивата за електронна търговия. Отделни изключения от това понятие са изследвани. Практиката на Съда на ЕС доразвива основни понятия, съдържащи се във вторичното право на ЕС по отношение на потребителските договори, сключвани от разстояние с електронни средства. Сложността на тези въпроси се поражда както от обстоятелството, че тези отношения нерядко са с международен елемент, така и от факта, че за уреждането им се включват материално-правни и процесуално-правни източници.

The Practice of the Court of the EU on Some Questions Concerning Consumer Contracts Concluded from a Distance

The present article deals with the notion of information society services covered by the E-commerce Directive. Different exceptions from this notion are tackled, as well as the questions of distribution of competence between the Member States. The practice of the Court of EU clarifies basic notions contained in the secondary legislation of the EU concerning consumer contracts concluded from a distance. The complexity of these questions stems from the fact that they usually concern conflict of laws and material, as well as procedural sources.

Ключови думи

електронна търговия, потребителски договори, услуги на информационното общество
Свалете ISA.2020.1.09.pdf