Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Банки и финансови иновации – теоретични основи

Резюме

Настоящата статия има за цел да направи кратък преглед на теоретичните концепции за иновациите във финансовата индустрия, които разкриват, че в икономическата наука иновациите заемат важно място и са разглеждани като съществен фактор за развитие на финансовите услуги, за икономическия растеж и за общественото благосъстояние. Целта на статията е да посочи изключителната важност на финансовите иновации не само за бъдещето на банковата система и за икономическото развитие, но и за бъдещото развитие на обществото като цяло. Изводът е това, че осъзнаването на теоретичните основи за финансовите иновации представлява ключов фактор за избор на практически подходи за увеличаване на рентабилността и ефективността на банковата дейност.

Theoretical Foundations of Innovation in Banking and Finance

The present article aims to give a short overview of the theoretical concepts of innovation in the financial industry. It shows that innovation holds an important place and is seen as a major factor in the evolution of financial services, economic and social development.

The goal of the article is to point out the crucial importance of financial innovation for the future of the banking system, the economic development, as well as the development of society as a whole. The conclusion is that, based on the theoretical foundations, financial innovation is a key factor of choice of practical approaches for increasing the profitability and efficiency of banking

Ключови думи

печалба, банки, иновации, теории, дълги икономически цикли, периодизация, дигитална революция, обществени блага, оптимум на Парето, социални разходи, регулации
Свалете ISA.2020.1.08.pdf