Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Ценова стратегия на база ценност на продукта за клиента: резултати от емпирично изследване за България

Резюме

Целта на настоящата статия е да се представят резултатите от емпирично изследване относно използването на ценовата стратегия на база ценност на продукта за клиента от фирми, опериращи в България. За постигането на тази цел е изследвано какви ценови стратегии използват фирмите, опериращи в България, като акцентът е поставен върху ценовата стратегия на база ценност на продукта за клиента; проучено е мнението на изпълнителни директори/маркетингови дирек- тори/мениджъри и др. относно бариерите пред използването на тази ценова стратегия и нагласите им за преминаване към нея в бъдеще.

Value-Based Pricing Strategy: Results from an Empirical Study for Bulgaria

The aim of the present article is to present the results from an empirical study on the use of the value-based pricing strategy by companies operating in Bulgaria. To achieve this goal, research has been done regarding the pricing strategies used by companies operating in Bulgaria with a focus on value-based pricing strategy; the opinion of CEOs/marketing directors/managers, etc. has been surveyed concerning the barriers to the use of the value-based strategy and their attitudes regarding the use of this strategy in the future.

Ключови думи

ценообразуване на база ценност на продукта за клиента, бариери за използване на ценова стратегия на база ценност на продукта за клиента
Свалете ISA.2020.1.06.pdf