Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Възможности за усъвършенстване на административните процеси в местната администрация

Резюме

В статията се представят резултатите от проведено анкетно проучване сред общински администрации по въпросите на работните процеси и тяхната дигитализация. Последователно са разгледани теоретичните основи на проблема, както и методиката и етапите на проведеното проучване. Научното изследване акцентира върху връзката и зависимостта между работните процеси и електронизирането на предоставяните от местните администрации услуги за гражданите и бизнеса. Разработена е анкетна карта от 12 въпроса, която е разпространена чрез интернет платформа до всички общини на територията на Република България. Получените анкетни карти с отговори са обработени и е извършен съответен статистически анализ. Резултатите от него са анализирани и на тази основа са формули- рани съответни изводи. Резултатите от изследването могат да се използват като основа за усъвършенстване на административните процеси в местната власт.

Possibilities for Improvement of Administrative Processes in Local Administration

The article presents the results of a survey conducted among municipal administrations on the issues of work processes and their digitization. The theoretical foundations of the problem, as well as the methodology and stages of the study conducted, have been consistently examined. The research focuses on the connection and dependence between work processes and the electronization of services provided by local administrations to citizens and businesses. A questionnaire of 12 questions has been developed and distributed through an internet platform to all municipalities within the Republic of Bulgaria. The questionnaires received with the answers have been processed and appropriate statistical analysis has been performed. Its results have been analyzed and conclusions have been drawn on this basis. The results of the survey can be used as a basis for improving the administrative processes in the local government.

Ключови думи

Информационни технологии, административно обслужване, работни процеси
Свалете ISA.2020.1.05.pdf