Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Иновациите в регионите като стимул за интегрираните транспортни системи

Резюме

Статията акцентира върху ролята на иновациите като предпоставка за използването на интегрирани транспортни системи и внедряване на интелигентни транспортни системи за постигане на по-висока ефективност и устойчиво развитие на регионите. Разгледани са няколко примера за регионални проекти за приложение на интелигентни транспортни системи и използване на интермодален транспорт в Европейския съюз. На базата на направените сравнения и анализ е дадено предложение за изграждане на интермодален хъб на територията на област Видин и създаване на единна информационна система в рамките на Дунавския регион, което ще за- сили транспортната свързаност, трансграничното сътрудничество и интеграцията на по-слабо развитите региони от източната част на Дунавския регион. Целта на настоящото изследване е да даде перспективи за внедряване на иновации и развитие на област Видин, за да се подобри регионалната свързаност, като основните задачи в разработката са на- сочени към създаване на регионален профил на разглеждания район и разглеждане на примери за добри практики от между- народната сцена. В резултат от разработката може да се обоснове, че внедряването на иновации са предпоставка за социално-икономическо развитие на регионите.

Innovation in the Regions as a Stimulus for Integrated Transport Systems

The article focuses on the role of innovation as a precondition for using integrated transport systems and introducing intelligent transport systems to achieve greater efficiency and sustainable development in regions. Several examples of regional projects for the deployment of intelligent transport systems and the use of intermodal transport in the European Union have been examined. On the basis of the conducted comparisons and analyses, a proposal has been made for the construction of an intermodal hub on the territory of the Vidin region and the establishment of a unified information system within the Danube region, which will strengthen transport connectivity, cross-border cooperation and the integration of the less developed regions of the eastern part of the Danube region.

Ключови думи

развитие, интелигентни транспортни системи, : иновации, регион, интермодален хъб.
Свалете ISA.2020.1.04.pdf