Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Икономиката в сянка – порицаващи стереотипи и поведенчески нагласи

Резюме

Представеният текст отразява най-нови резултати от изследването на общественото мнение за „икономиката в сянка“. Анализът стъпва на презумпцията, че при цялата си сложност общественото мнение за „икономиката в сянка“ е изградено от хетерогенни по своя характер стереотипи, сред които значима роля изпълняват порицаващите стереотипи. Чрез тях обществото осъжда, заклеймява и класифицира като девиантност нарушаването на законите, нормативните актове и социалните норми. Статията доказва, че порицаващите стереотипи присъстват много силно в общественото мнение за „икономиката в сянка“, но под влиянието на образователния статус, трудовия статус и доходите са в различна степен интернализирани от индивидите.

Shadow Economy – Reprimanding Stereotypes and Behavioral Attitudes

The presented text reflects the latest results of a study on the public’s opinion on “shadow economy”. The analysis assumes that, in all its complexity, the public’s opinion on “shadow economy” is built up by heterogeneous stereotypes, among which the condemning stereotypes play a significant role. Through them the public condemns, denies and classifies as deviance the violation of laws, normative acts and social norms. The article proves that condemning stereotypes are strongly presented in the public’s opinion on “shadow economy,”; however, under the influence of educational status, labor status and income they are, to a varying degree, internalized by individuals.

Ключови думи

икономика в сянка, девиантно поведение, общества в преход, аномия, обществено мнение
Свалете ISA.2020.1.03.pdf