Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Съвременни аспекти на регулирането на финансовите пазари

Резюме

Статията отразява работата и резултатите по университетски проект (УНСС, 2017 – 2019 г.) с горепосоченото заглавие. Изборът на конкретните аспекти се определя от развитията на финансовите пазари след 2008 г., когато светът вече беше обхванат от глобална финансова и икономическа криза. Регулирането на банковия сектор е първа основна част, защото именно банките се оказаха в центъра на големия срив 2008 г. и след това, като станаха видими редица слаби и проблемни страни на банковата сфера и нейното регулиране. Втората основна част е относно пазара за финансови деривати – тези финансови инструменти бяха определени като катализатор за глобализиране на съвременните кризисни процеси. Развитията на пазара за деривати, вкл. регулаторни мерки имат огромно значение за световната финансова система и в частност нейната стабилност. Третата основна част е посветена на алтернативно финансиране, доколкото в съвременния свят се развиват мощни процеси на заобикаляне на традиционното банкиране. Това е нова сфера, в чиято основа са финансови иновации и регулирането й е актуален проблем. Четвъртата основна част е относно регулаторните мерки на българския финансов пазар, представени в развитие за държава-член на ЕС, и съответно ефекти за националната икономика.

Contemporary Aspects of Financial Markets Regulation

The article reflects the work and results under a university scientific project (UNWE, 2017- 2019) bearing the same title. The choice of the specific aspects to be explored is based on the market developments post-2008, when the world was already affected by the Global financial and economic crisis. The banking sector regulation is a subject of the first main part, as the banks were in the epicenter of the financial collapse in 2008 and afterwards, when many weaknesses and gaps in banking regulations became evident. The second main part of the article is about the financial derivatives market – those financial instruments were defined as drivers of the globalization of the crisis. The developments on the financial derivatives market, including its regulation, have a great impact on the global financial system and most notably on its stability. The third main part of the article treats the problems of alternative finance, as a forceful process of circumventing traditional banking is taking place. This is a new field, based on financial innovation, and its regulation is a contemporary matter. The fourth part is about the regulatory reforms of the Bulgarian financial market, given in perspective for a EU member state and respectively the effects for the national economy.


Ключови думи

Финансови пазари, регулиране, банков сектор, финансови деривати, алтернативно финансиране, български финансов пазар
Свалете ISA.2020.1.02.pdf