Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

За необходимостта и ползите от разработването на енциклопедични издания на УНСС и неговите структурни звена

Резюме

В Университета за национално и световно стопанство се създават големи масиви от нови знания и се извършва тяхното мащабно разпространение. Об- ществена функция и отговорност на университета е да организира и представи тези знания, и то във формати, адекватни на днешните потребности и очаквания. Експлозивното нарастване на знанията и развитието на информационните технологии изискват промени във формите на тяхното отразяване с по-активно ориентира- не към енциклопедични издания. В статията се разкрива необходимостта и се анализира потенциалът на УНСС за създаване на енциклопедични издания с извеждане на многоплановите положителни ефекти от тяхното разработване и използване. 

On the Necessity and Benefits of the Development of Encyclopedic Editions of UNWE and Its Structural Units

The University of National and World Economy generates large volumes of new knowledge which are disseminated on a large scale. It is a public function and responsibility of the university to organize and present this knowledge in formats that are adequate to today’s needs and expectations. The explosive increase of knowledge and the development of information technologies require changes in the forms of their reflection with a more active orientation towards encyclopedic publications.

The article reveals the necessity and analyzes the UNWE’s potential to create encyclopedic editions by deriving the multifaceted positive effects of their development and use

Ключови думи

Интелектуална собственост, знание, енциклопедични издания
Свалете ISA.2020.1.01.pdf