Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Основни характеристики на данъчната политика в България и тяхната относително самостоятелна роля за високото равнище на бедността и незадоволителния икономически растеж

Резюме

На основата на официални емпирични данни на Евростат и НСИ, статията съдържа международен сравнителен анализ на данъчната политика в България, който я определя като социално несправедливата, икономически необоснована и една от основните относително самостоятелни причини за ежегодно възпроизвеждащото се: - най-високо в ЕС и като тенденция нарастващо подоходно неравенство, равнище на бедността, социално недоволство и недоверие към управляващите политически партии и държавните институции; - силно ограничен финансов капацитет на българската държава и правителство за адекватно на предизвикателствата в количествено и качествено отношение финансиране на здравеопазването, образова- нието, социалната защита, инвестициите в инфраструктура за всички, инвестиции- те в иновации, нови технологии и производства с висока добавена стойност и догонващ икономическия растеж; - ежегодното възпроизводство на стра- ната на дъното на ЕС по равнище на научно-техническо, икономическо, социално и демографско развитие – въпреки напредъка в сравнение с миналото. Предлага се нова философия, системен и перспективен подход и промени в досегашната данъчна политика и практика с цел бърза промяна на статуквото и присъщите му негативни обществени явления и процеси.

he Main Characteristics of Bulgaria’s Tax Policy and Their Relatively Private Role for the High Level of Poverty and the Unsatisfactory Economic Growth

Based on official empirical data of Eurostat and NSI, the article contains international comparative analysis of tax policy in Bulgaria, which defines it as socially unjust, economically unfounded and one of the main relatively independent reasons for annual reproduction of: - the highest in the EU (and growing as a trend) income inequality, level of poverty, social discontent and mistrust of the ruling political parties and state institutions; - the Bulgarian state and government’s very limited financial capacity for adequate to the challenges in quantitative and qualitative terms financing of health, education, social protection, infrastructure investments for all, innovation, new technologies and industries with high added value and catching up with economic growth; - Bulgaria’s annual production being at the bottom of the EU’s level of scientific and technical, economic, social and demographic development – despite progress in comparison with the past. A new philosophy, systematic and forwardlooking approach and changes in current tax policy and practice are proposed in order to immediately change the status quo and its inherent negative social phenomena and processes.

Ключови думи

данъчна политика, равнище на бедността.
Свалете 12_ISA_4_2019.pdf