Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Начини за въздействие на субекта върху обекта на манипулира

Резюме

Настоящата статия е посветена на начините за въздействие на субе- кта върху обекта на манипулиране. Тук манипулирането го разглеждаме в негативния смисъл. Представени са три основни групи начини – директни (единични и множествени), индиректни (от първи порядък и от втори порядък) и комбинирани (директни и индиректни) и всеки от тях се подразделя на начини на следващо ниво, а всеки начин на следващо ниво – на по-следващо ниво. Накрая заключаваме, че за да се предпазим от и елиминираме манипулациите са необ- ходими (но може би недостатъчни) мисло- вен процес и активна гражданска позиция от страна на обществото.

The Subject’s Ways of Influencing the Object of Manipulation

The present article is dedicated to the ways a subject influences the object of manipulation. Manipulation is examined in the negative sense. Three primary groups of ways are presented – direct ones (individual and multiple), indirect ones (first-order and second-order) and combined ones (direct and indirect), with each of them sub-divided into nextlevel ways, and every next-level way in turn is divided to a further level. The ultimate conclusion is that protection from manipulations and their elimination require thought process and active citizenship by society (however, they may not be sufficient).

Ключови думи

манипулиране, начини на въздействие, директни начини на въздействие, индиректни начини на въздействие, комбинирани начини на въздействие
Свалете 11_ISA_4_2019.pdf