Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Правни и икономически аспекти на контрола върху стопанската дейност на държавните висши училища

Резюме

Научното изследване разглежда в тяхната взаимовръзка икономически- те и правни аспекти в контрола върху стопанската дейност на висшите училища в България. Акцент в изследването е поставен на видовете контрол и органите, които ги осъществяват. На база на извършения анализ се правят изводи и се отправят препоръки за повишаване ефективността на контрола.

Legal and Economic Aspects of the Control over the Business Activity of State Higher Schools

The present scientific research examines in their interrelationship the economic and legal aspects of the control over the business activity of higher schools in Bulgaria. The focus is put on the types of control and the bodies which perform said control. Based on the analysis, the authors make conclusions and recommendations for increasing the effectiveness of the control.

Ключови думи

Финансов контрол, висши училища, стопанска дейност, административен контрол
Свалете 08_ISA_4_2019.pdf