Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Туроператорът – комисионер или посредник?

Резюме

От позициите на българското право туроператорът е самостоятелен търговец, който изготвя туристически пакети и ги продава на основа на сключени договори за туристически пакети. Туроператорът консолидира на договорна основа услуги, предоставяни от други търговци, и ги предлага на пазара под формата на ту- ристически пакети. С оглед на тази иконо- мическа схема се поставя въпросът в какво качество действа туроператорът – като комисионер или като посредник, или в друго качество. Намирането на отговор на този въпрос се явява и целта на нашия доклад. В доклада са разгледани обстойно същността на пътническите агенции, техните основни функции, както и допълнител- ните такива. Обоснована е тезата, че туроператорът не е комисионер на доставчиците, нито е посредник между тях и пътуващия/туриста за предоставянето на отделните туристически услуги, включени в пакета. Ние смятаме и се аргументираме в полза на издигнатата от нас теза, че туроператорът е основна страна по договора за туристически пакет и той се сключва за негова сметка. В заключение можем да кажем, че договорът за туристически пакет е самостоятелен вид договор, към който могат да се прилагат общите правила за договорите.

The Tour Operator – Commission Agent or Intermediary?

tour operator is an independent trader who organizes and carries out activities on tourist travel and subsistence and related services on the basis of contracts for tourist packages. The tour operator consolidates on a contractual basis services provided by other traders and offers them on the market in the form of tourist packages. In view of this economic scheme, the question arises as to the quality of the tour operator, whether as a commission agent or as an intermediary or in another quality. Finding an answer to this question is also the aim of our paper. The paper thoroughly examines the essence of travel agencies, their core functions and the additional features. It is argued that tour operators are not commission agents to the suppliers, nor are they intermediaries between them and the traveler/ tourist for the provision of the individual tourist services included in the package. We consider and argue in favor of the thesis that tour operators are the main party to the contract for organized tourist package and it is concluded on their behalf. Finally, we can say that the contract for tourist package is an individual type of contract to which the general contract rules may apply.

Ключови думи

договор, туроператор, туристически пакет, функции, комисионер, посредник
Свалете 07_ISA_4_2019.pdf