Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Оценка на социалното въздействие. Каква е ефективността на политиката на Столична община в решаване проблемите с паркирането?

Резюме

Разглеждат се същността и принципите за оценката на социалното въздействие. Дефинира се проблемът с паркирането в София и се разглежда осъществяваната политика за решаването му от общинската администрация. Предлагат се методи за оценка на ефективността на мерките, предприети от общинските власти за решаване на проблема с паркирането. Анализират се проблемите на паркирането във връзка с нарастването на интензивността на трафика. И съответно доколко политиката на Столична община успява да реши проблемите на паркирането в условията на постоянно нарастване интензитета на трафика.

Assessment of Social Impact What is the Effectiveness of Sofia Municipality’s Policy in Solving Parking Problems?

The essence and principles of social impact assessment are examined. The problem of parking in Sofia is defined and the implemented policy for solving it by the municipal administration is considered. Methods are suggested for assessing the effectiveness of the measures taken by municipal authorities to address the problem of parking. Parking problems are analyzed in relation to the increase in traffic intensity as well as the extent to which the policy of Sofia Municipality manages to solve the problems of parking in the conditions of ever-growing traffic intensity.

Ключови думи

политики, социално въздействие, оценка на политики, паркиране, ефективност на политиките на Столична община
Свалете 05_ISA_4_2019.pdf