Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Развитие на газопроводния транспорт и тенденции в обемите на превозените газови потоци в България за периода 1998 – 2017 г.

Резюме

Настоящата статия е посветена на проблематиката на тръбопровод- ния транспорт и по-конкретно на една от разновидностите му – газопроводен. В изложението са изяснени същността и неговите характерни черти, които са разкрити чрез анализ на логистичните му аспекти и посредством система от критерии като: степен на специализация; възможности за съхранение в газопроводите; прилагане на комбинирани решения с други видове транспорт; скорост и посока на протичане на газовите потоци; степен на гъстота на мрежата от газопроводи; генериране на отпадъци при употреба; инвестиционни разходи за изграждане и степен на либерализация на пазара. Характеризирана е инфраструктурата на газопроводния транспорт в България и е извършен исторически преглед на нейното развитие. Представена е класификация на основните видове газопроводен транспорт и са очертани някои от рисковете, свързани с протичането на газовите потоци. Дискутирани са резултатите от анализа на динамични редове за превозените потоци от природен газ в България за периода 1998-2017 г., които са обработени с помощта на методи за установяване на скоростта на развитие.

Development of Gas-Pipe Transport and Trends in the Volumes of Transported Gas Flows in Bulgaria for the 1998 – 2017 Period

The present article focuses on the subject matter of pipeline transportation and one of its types in particular – natural gas pipelines. The body of the article presents its essence and specific features which are disclosed through the analysis of its logistics aspects and by using a set of criteria such as: degree of specialization; possibilities for storage it in the pipelines; implementation of combined solutions involving other modes of transport; speed and direction of the gas flows; density of the pipeline network; generating waste in the process of utilization; investment expenditure for construction and degree of liberalization of the market. The article explores the infrastructure of natural gas pipeline transportation in Bulgaria and provides a historic overview of its development. It also offers a classification of the main types of natural gas transportation by pipelines and outlines some of the risks related to gas flows. The article discusses the results from the analysis of time series for the transported flows of natural gas in Bulgaria between 1998 and 2017 which have been processed using methods for establishing the rate of development.

Ключови думи

природен газ, потоци от природен газ, тръбопроводен транспорт, газопроводен транспорт, инфраструктура на газопроводния транспорт
Свалете 04_ISA_4_2019.pdf