Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Политика за развитие на железопътния транспорт в България – основни цели и резултати

Резюме

Железопътният транспорт се развива с променливи темпове през последните години и все още не може да намери своето достойно място на транспортния пазар в страната. Политиката на България в сектора следва основните цели на европейската транспортна политика, в чийто фокус на внимание от три десетилетия е железопътният транспорт. Основните приоритети на ЕС са свързани с постепенната либерализация на сектора посредством поставянето му на еднакви пазарни принципи с автомобилния транспорт. Други важни приоритети са постигането на висока степен на оперативна съвместимост между железопътните мрежи на отделните страни членки и създаване на единно европейско железопътно пространство при гарантиране на високи стандарти на сигурност и безопасност. Политиката на ЕС намира израз в утвърждаването на няколко основни пакети от законодателни решения и мерки, разработени и приложени след 2000 г. Въпреки хармонизацията на тези правила, българската политика все още не може да отговори адекватно на новите предизвикателства, а оживлението на железниците е доста слабо, особено по отношение на пътническите превози. Това генерира неефективност за българския транспортен сектор и големи обществени разходи и пропуснати ползи, причинени от приоритетното развитие на автомобилния транспорт, което е свързано със значителни външни ефекти.

Bulgaria’s Railway Transport Development Policy – Main Goals and Results

Railway transport has been developing at varying rates in recent years and it has yet to find its worthy place on the transport market in Bulgaria. Bulgaria’s policy in the sector follows the main goals of the European transport policy which has focused its attention on railway transport for three decades. The EU’s main priorities involve the gradual liberalization of the sector by placing it within the same market principles as automobile transport. Other important priorities include: the achievement of a high degree of operative compatibility between the railway networks of individual member states; and the creation of a uniform European railway space, with guaranteed high standards for safety and security. The EU’s policy is expressed through the establishment of several fundamental packages of legislative decisions and measures developed and implemented after the year 2000. Despite the harmonization of these rules, Bulgaria’s policy is still incapable of responding adequately to the new challenges, and railway activity has been feeble, especially in regards to passenger freights. This generates ineffectiveness for Bulgaria’s transport sector, as well as large public expenses and missed benefits caused by the priority development of automobile transport, which involves significant external effects.

Ключови думи

железопътен транспорт, транспортна политика, пътнически и товарни превози, външни ефекти и външни разходи
Свалете 03_ISA_4_2019.pdf