Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Изграждане на единен регистър на работодателите на студенти-стажанти от УНСС

Резюме

В статията се разглеждат теоретичните, нормативни и практически предпоставки за подобряване кариерното развитие на студентите от висшите училища. От една страна, това се налага от постоянните изисквания за повишаване качеството на обучение; от друга страна, това са изискванията на пазара на труда. Практическата реализация на студентите е важен компонент от качеството на обучението, измерен през призмата на финансирането, което получава висшето училище. В тази връзка, в изследването се анализират възможностите за изграждане на единен регистър на работодателите на висшето училище като предпоставка за подобряване и разширяване на активностите в полза на студентите. Представени са основните бизнес процеси, предложение за технологично реализиране на регистъра, концептуален и физически модел на базата данни. В заключение са направени изводи и са о чертани бъдещите предизвикателства.

Establishment of a Single Register of Employers for Student Interns from UNWE

The article discusses the theoretical, normative and practical prerequisites for improving the career development of students from higher schools. On one hand, this is imposed by the constant requirements for improving the quality of training; on the other hand, these are the requirements of the labor market. The practical realization of the students is an important component of the quality of the training, measured through the prism of the funding received by the higher school. In this regard, the study analyzes the opportunities for building a unified register of the employers of the higher school as a prerequisite for improvement and expansion of the activities for the benefit of the students. The main business processes, a proposal for technological realization of the register, as well as conceptual and physical models of the database are presented. In conclusion, inferences are made and future challenges are outlined.

Ключови думи

Информационни технологии, Бази данни, бизнес процеси, кариерно развитие
Свалете 02_ISA_4_2019.pdf