Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

За същността и правилата на академичния протокол

Резюме

Статията има за цел да представи накратко част от резултатите от научно изследване на колектив по проект на НИД на тема: Концептуален модел на академични прояви на УНСС с протоколно  церемониален характер. По своята същност това е изследване с теоретико  приложен характер, а неговата проблематика разкрива широкото поле на приложение на протокола, който покрива голям периметър от дейности от тържествената церемония до етикета в междуличностните отношения на институционално, национално и международно ниво. В синтезиран вид статията представя резултатите от проучването на същността и обхвата на академичния протокол, както и наличието на установени правила и политики за провеждането на церемонии в академична среда. Направен е обзор и анализ на множество литературни източници, а самото проучване е проведено изцяло в интернет. За източници са използвани интернет страници на български и чужди университети, които са оповестили публично свои правила и политики за провеждане на академични церемонии.

On the Nature and Rules of Academic Protocol

The article aims to briefly summarize some of the results of a research project entitled “A Conceptual Model of Academic Events at the University of National and World Economy of a Protocol- Ceremonial Nature”. It is a theoretical-applied study and its research issues reveal the broad scope of application of the protocol, which covers a wide range of activities from the solemn ceremony to the etiquettes in interpersonal relations at institutional, national and international levels. In summary, the article presents the findings and conclusions from a study focused on the nature and scope of academic protocol as well as the existence of established rules and policies governing the organization of academic ceremonies. An overview and analysis of numerous literary sources has been made and the study itself has been conducted entirely on the Internet. Sources used in the study include websites of Bulgarian and foreign universities, which have publicly disclosed their rules and policies for conducting academic ceremonies.

Ключови думи

академичен протокол, церемониал, правила и политики за академичен протокол.
Свалете 01_ISA_4_2019.pdf