Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Икономиката като обект – ценен подход към съвременната историография на икономикса

Резюме

В светлината на концепция­та за икономиката като обект, хроноло­гически са визирани възгледи, върху по­следния от които, т.нар. в настоящата статия техносоциален възглед, се при­влича повече внимание. Засегнат е въпро­сът за предизвикателствата, пред които е изправена историята на икономикса през последните десетилетия, в изслед­ването и представянето на развитието на икономиката и на мястото на икономи­кса и на други науки в нея.

Economy as an Object – a Valuable Approach to the Contemporary Historiography of Economics

In light of the economy as an object con­cept, the article chronologically envisages successive views, drawing more attention to the most recent one – the so called “tech­nosocial” view. It concerns the challenges to the history of economics during the last de­cades in the research and representation of the development of the economy and the role of economics and other sciences.

Ключови думи

икономиката като обект, пърформатизъм
Свалете 11_Atanasova_ISA_br3_2019.pdf