Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Проф. Димитър Добрев – за принципната основа на счетоводството

Резюме

Проф. Димитър Добрев е из­тъкнат учен-счетовед. 130 години след не­говото рождение трудовете му са с акту­алност и значение за съвременната счето­водна наука, практика и образование (През 2018 г. тържествено се отбеляза 130-та годишнина от рождението на проф. Дими­тър Добрев от катедра „Счетоводство и анализ“, съвместно с Института на дипло­мираните експерт-счетоводители в Бъл­гария.). Принципите за създаване и пред­ставяне на счетоводната информация са с основополагащо значение. Те са обект на научни изследвания, стандартизиране и ре­гламентиране. Интерпретират се и в пуб­ликациите на проф. Д. Добрев, където се оп­ределят като фундамент на счетоводната теория и практика. Чрез теоретичната и приложната им същност той гради образо­ванието по счетоводство в страната ни. Принципната основа на счетоводството се разглежда от проф. Добрев в аспектите на утвърдените постулати за: стойност­на тъждественост между актива и пасива на счетоводния баланс; двузначното прояв­ление на капитала; счетоводните сметки като средство за създаване на текуща счетоводна информация и взаимовръзката им със счетоводния баланс по форма и съ­държание и т.н. Трудовeте на проф. Д. До­брев и днес предизвикват интерес и про­вокират с проблематиката си. Името му е светъл път в науката, практиката и обра­зованието по счетоводство в България.

Prof. Dimitar Dobrev – on the Basic Accounting Principles

Prof. Dimitar Dobrev is a prominent scholar in the field of accounting. 130 years after his birth, his works are still relevant and impor­tant for today’s accounting science, practice and teaching. The principles behind making and presenting accounting information are of fundamental importance. They are subject to scientific research, standartization and regu­lation. They are also interpreted in the works of Prof. D. Dobrev who defines them as fun­damentals for accounting theory and practice. Through thorough examination of their theo­retical and practical nature, he develops the teaching of accounting in our country. Prof. Dobrev views the basic accounting principles in the aspects of the well-established postu­lates of: identical values of actives and pas­sives in the accounting balance; the two-sided display of the capital; accounting calculations as a means for making current accounting in­formation and their relationship with the ac­counting balance in terms of form and content and so on. Prof. D. Dobrev’s works provoke our interest even today. Through his diligence and devotion, Prof. Dimitar Dobrev paves the way for the accounting science, practice and teaching in Bulgaria.

Ключови думи

капитал, принципна основа, принципи на счетоводството, счетоводен баланс, счетоводни сметки, стопански операции
Свалете 10_ISA_br3_2019.pdf