Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Концептуални основи на счетоводната теория – счетоводни правила

Резюме

Към настоящия момент, неза­висимо че понятието счетоводен принцип се е наложило в счетоводната теория и практика, все още съществува съмнение­то относно същността на счетоводните правила, в това число кое налага тяхното въвеждане и използване. Актуалността на проблема е обусловена и от факта, че обик­новено в счетоводната теория се заобика­ля или се избягва изясняването на тяхната същност, а директно се преминава към из­брояване на видовете счетоводни принципи. В тази статия се прави опит да се даде отговор на въпроса – какво представляват счетоводните правила, защо се появяват, как се представят и какво засягат.

Conceptual Basics of Accounting Theory – Accounting Rules

At present, although the concept of account­ing is required in accounting theory and practice, there is still uncertainty about the substance of accounting rules, including the need for their in­troduction and use. The timeliness of the prob­lem is also due to the fact that accounting theo­ry usually circumvents or avoids the clarification of their nature, but goes directly to the list of types of accounting principles. This article at­tempts to answer what the accounting rules are, why they appear, how they are presented, and what they affect.Ключови думи

счетоводни принципи, счетоводни правила, счетоводни концепции, счетоводни конвенции
Свалете 9_Basheva_ISA_br3_2019.pdf