Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Нови предизвикателства и промени в българското право

Резюме

Настоящето и бъдещето на правото далеч не са безпроблемни. И пра­вото, и държавата в своето единство зависят от фундаментални процеси, кои­то обхващат и структурират цялото чо­вечество, целият ни модерен свят. В из­следването се акцентира на прехода от национални държавно-правни континууми към регионални и глобални юридико-власто­ви структури. Защитава се разбирането, че контролът над държавата и правото в условията на дигитализираща се и глоба­лизираща се икономика лесно може да бъде изпуснат от структурите на гражданско­то общество и овладян от неконтролирани структури на глобалния капитал, ако не се създадат своевременно новите демокра­тични форми и механизми, отговарящи на духа на Четвъртата индустриална револю­ция. Призовава се юристите да изградят модерен десакрализиращ светоглед в защи­та на общочовешките ценности и идеали.

New Challenges and Transformations in Bulgarian Law

The present and the future of the legal sys­tem are not seamless. The law and the state, in their unity, both depend on fundamental processes that encompass and structure the whole of mankind, our entire modern world. The study focuses on the transition from na­tional state-legal continuum to regional and global legal-power structures. It protects the understanding that control over the state and law in the context of a digitizing and globalizing economy can easily be omitted from civil so­ciety structures and controlled by uncontrolled structures of global capital if new democratic forms and mechanisms are not created in time, responding to the spirit of the Fourth Industrial Revolution. Jurists are invoked to build a mod­ern desacralizing worldview in defense of uni­versal values and ideals.


Ключови думи

Капитализъм 4.0, дигитална икономика, държавно-правни континууми, юридико-властови структури, десакрализиращ светоглед
Свалете 8_Ivanov_ISA_br3_2019.pdf