Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Регистър за синдикалните организации и организациите на работодателите – законодателна рамка и практически ефекти

Резюме

В настоящата статия се пра­ви анализ на новите законодателни реше­ния, свързани със създаването на специа­лен регистър за синдикалните организации и организациите на работодателите. В ас­пекта на установените законови хипотези се правят изводи за спецификата, необхо­димостта и въздействието на въведеното изискване, предвид принципите на стабил­ност и прозрачност в сферата на социал­ния диалог.

Register for Trade Union Organizations and Employers’ Organizations – Legislative Frame and Practical Effects

The present article analyzes the new leg­islative decisions related to the creation of a special Register for trade union organizations and employers’ organizations. In the aspect of established legal hypotheses, the authors make conclusions on the specificity, necessity and, most important, on the impact of the estab­lished requirement, considering the principles of stability and transparency in the field of so­cial dialogue.

Ключови думи

прозрачност, работодателски организации, специален регистър, вписване, синдикални организации
Свалете 7_ISA_br3_2019.pdf