Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Адаптацията на студентите от УНСС към средата (емпирично изследване)

Резюме

Статията представя емпирич­но изследване на адаптацията на студен­тите от УНСС към образователната среда във висшето училище. В изследването e из­ползван тест за изследване на адаптация­та на студентите. Изследването обхваща 232-ма студенти: 122 студенти-жени и 110 студенти-мъже, всички първокурсници в бакълавърска степен на обучение и от раз­лични университетски специалности. Ста­тистически методи, използвани в обработ­ката на емпиричната информация: дескрип­тивна статистика и факторен, корелацио­нен, регресионен и Т-тест анализ. Някои от резултатите и изводите са: адаптацията към средата на изследваните студенти е преобладаващо на средно равнище. Не съ­ществува статистически значимо разли­чие по пол в адаптацията към средата на изследваните студенти от УНСС.

The Adaptation of UNWE Students to the University Environment (Empirical Research)

The article presents an empirical research of students’ adaptation to the university environ­ment and organization. The study includes 232 bachelor students: 122 female and 110 male students, from different university programs at UNWE. The questionnaire for testing the stu­dents’ adaptation to the social environment is used in the research. The statistical treatment is done by Descriptive statistics, Correlation analy­sis, Regression analysis, Factor analysis, T-test. Some results: students’ adaptation to the social environment is at a satisfactory level, as the part of students at middle level of adaptation to the social environment prevails. There are no sta­tistically significant differences between female and male students in the adaptation to the social environment.


Ключови думи

студенти, полови различия, адаптация към средата, образователна академична среда
Свалете 6_Nikova_ISA_br3_2019.pdf