Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Стратегическата ориентация на фирмата като фактор за успех на продуктовите иновации

Резюме

Множество изследвания през последните години показват, че стратеги­ческата ориентация на фирмата е тясно свързана с пазарното представяне на про­дуктите й. Целта на статията е да пред­стави концептуалните основи на разглеж­дането на стратегическата ориентация като фактор за успех на продуктовите ино­вации на фирмата. Настоящото изследване систематизира на концептуално и терми­нологично ниво разбиранията за стратеги­ческа ориентация на фирмата. Разглеждана като цялостна стратегическа посока на организацията, конструкцията на стра­тегическата ориентация се основава на начините, по които фирмите реагират на различни събития в обкръжаващата среда. Представени са подходите за типологиза­ция на стратегическата ориентация, като фокусът е поставен върху класификацията на Майлс и Сноу. Обобщени са резултати­те от предишни изследвания на въздейст­вието на стратегическата ориентация върху резултатите на новите продукти. Значението на статията е свързано с обо­сноваване на методологическа рамка за из­следване на стратегическата ориентация на фирмата като фактор за успех на нови­те продукти.

The Strategic Orientation of Companies as a Success Factor of Product Innovation

A multitude of studies in recent years sug­gests that the strategic orientation of companies is closely related to the performance of their products. The goal of the article is to present conceptual foundations for researching strategic orientation as a success factor of firms’ prod­uct innovation. The present study systematizes opinions on the strategic orientation of com­panies on a conceptual and terminology level. Considered to be the overall strategic direction of companies, the construct of strategic ori­entation has its basics in the ways companies react to different events in their environments. Approaches for typologization of the strategic orientation are presented, with the emphasis placed on the Miles and Snow framework. Find­ings of previous studies on the strategic orienta­tion’s effect on the performance of new prod­ucts are summarized. The value of the article involves formulating research hypotheses and arguing an approach for empirical research of companies’ strategic orientation.

Ключови думи

стратегическа ориентация на фирмата, типология на Майлс и Сноу, продуктови иновации, фактори за успех на новите продукти
Свалете 4_Marinov_ISA_br3_2019.pdf