Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Картографиране на новото дигитално медийно съдържание

Резюме

Технологичните иновации про­менят фундаментално начина на функцио­ниране на медийната индустрия. Те навли­зат с много бързо темпо и обобщаването на всички актуални събития е в контекста на новото – нови медии, нови технологии, ново съдържание, нов професионален про­фил на журналистите, нови бизнес модели, нова култура, нови реалности и т.н. На­шият екип гледа от друг изследователски аспект на трансформациите. Ние търсим имената и дефинициите на новия медиен наратив. Представяме наше изследване, в което сме идентифицирали, анализирали и картографирали новите медийни форми, родени от сближаването на журналисти­ката и технологиите. В изследователския фокус попадат новите журналистически форми, които дефинираме като конкретни и специфични текстови, визуални, аудио- и/ или видео похвати за представяне на жур­налистическо съдържание. Изследването ни подобрява знанието за новите ключови трансформации на дигиталното съдържа­ние. То представлява моментна снимка на резултатите от творческо-технологич­ния процес в нюзрума. На база на получе­ните резултати от изследването може да се твърди, че презентацията на медийно съдържание е сериозно обогатена поради сближаването на журналистиката с тех­нологиите. Процесът на трансформация на новото медийно съдържание не е приклю­чил, тъй като той е зависим от развитие­то на комуникационния софтуер.

Mapping New Digital Media Content

Technological innovations are fundamen­tally transforming the way the media industry is functioning. Innovations are entering rapidly and summarizing all current events is in the context of the new – new media, new technology, new content, new professional profiles for journalists, new business models, new culture, new realities, etc. Our study is focused on observing transfor­mations from a different research point of view. We are looking for the names and the definitions of the new media narrative. We present a re­search of ours in which we have identified, ana­lyzed and mapped the new media forms, which have emerged from the convergence of journal­ism and technologies. Our focus is on new jour­nalistic forms, defined as concrete and specific textual, visual, audio and/or video techniques for presenting journalistic media content. The study enriches the knowledge of the new key transformations of the digital content. It is a mo­mentary description of the results of the creative and technology processes in the contemporary newsroom. Based on the research results, we argue that the presentation of media content is seriously enriched due to the convergence of journalism and technology. The transformation process of new media content is not finished, as it depends on the development of communica­tion software.

Ключови думи

картографиране, медийна конвергенция, онлайн медии, дигитално медийно съдържание
Свалете 3_Kolectiv_ISA_br3_2019.pdf