Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Европа и лидерство във финансовите иновации (финтех)

Резюме

Взаимодействието между тех­нологии и финанси има дълга история, но през последните години сме свидетели на нова вълна от технологични иновации, кои­то навлязоха на финансовите пазари и ги промениха съществено. Целта на това из­следване е да проследи развитието на фин­тех индустрията през последното десети­летие и да покаже къде се намира Европа в настоящия етап спрямо останалия свят по отношение на развитието и използване­то на финансовите технологични иновации. Представени са също и инициативите, кои­то се предприемат на европейско ниво, за да може Европа да заеме лидерски позиции във финтех, а европейските граждани да се възползват в пълен мащаб от новите тех­нологични възможности.

Europe and Leadership in Financial Innovations (Fintech)

The interaction between technology and fi­nance has a long history, but in the past several years we have witnessed a new wave of techno­logical innovation, that has entered the financial markets and changed them significantly. The goal of this study is to explore the development of the fintech industry in the last decade and to point out where Europe stands now compared to the rest of the world in terms of development and implementation of financial innovation. The European initiatives to foster Europe’s leader po­sition in fintech, so that the European society reap up in full the benefits of new technology are also presented in the paper.

Ключови думи

Финансови пазари, технологии, финансови иновации, финтех
Свалете 2_Kirova_ISA_br3_2019.pdf