Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Дунавският регион в контекста на новото райониране на Р. България – европейски изисквания

Резюме

В настоящото научно изслед­ване е разгледано мястото на Дунавския регион в новото райониране на Р. Бълг­рия. Авторът прави предложение за ново райониране на страната. Отразено е също и негативното влияние на проблема „Цен­тър-периферия“ върху развитието на Ду­навския регион. В заключителната част са посочени връзката и зависимостта между териториално-устройственото деление и административно-териториалното устройство на страната. За целта авторът предлага районите за планиране от тери­ториални единици да станат администра­тивно-териториални единици и да се при­ложи регионалното самоуправление като една от възможностите за развитие на Дунавския регион.

The Danube Region in the Context of the New Zoning of the Republic of Bulgaria – European Requirements

The present study examines the role of the Danube region for the new zoning of the Republic of Bulgaria. The author’s proposal for a new zoning is presented. The negative influence of the “Centre-Periphery” issue over the development of the Danube region is also reflected. In the conclusion the author has re­searched the connection and dependence be­tween the territorial-structural division and the administrative-territorial structure of the coun­try. For this purpose the author suggests that the regions for planning be changed from ter­ritorial units into administrative-territorial units, and that regional self-government is applied as one of the options for the development of the Danube region.

Ключови думи

decentralization, райони за планиране, териториално устройство, център-периферия, кохезия, децентрализация, самоуправление, regions for planning, territorial structure, “Centre-Periphery”, cohesion, self-government
Свалете 1_Kalinkov_ISA_br3_2019.pdf